Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Małolatek z siedzibą w Stróżewku;

2. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

 • a) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • b) wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • c) prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • d) kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • e) promocji przedszkola,
 • f) udziału w konkursach,
 • g) organizacji wycieczek,
 • h) ubezpieczenia,
 • i) działań opiekuńczych,
 • j) opieki medycznej,
 • k) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • l) prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • m) dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • n) korzystania z dziennika elektronicznego,
 • o) kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • p) rekrutacji do naszej placówki na podstawie wyrażonej zgody;  

3. odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą: a. pracownicy administracji, pielęgniarka, nauczyciele, b. pedagog, psycholog c. oraz uprawnione organy publiczne;

4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.; 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.