Terapia ogólnorozwojowa

Terapia ogólnorozwojowa to specjalistyczne, zamierzone działania, mające na celu pomoc dzieciom przejawiającym zaburzenia rozwoju i zachowania. Podejmowane oddziaływania terapeutyczne służą uregulowaniu, usprawnieniu i wzmocnieniu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, funkcji poznawczych, zdolności komunikacyjnych i samodzielności.  Dziecko poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach ćwiczy motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, prawidłową postawę ciała, rozwija koncentrację uwagi, uruchamia wyobraźnię i wrażliwość. 

Terapia ogólnorozwojowa prowadzona w naszym przedszkolu adresowana jest do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu stworzenia im możliwości do wszechstronnego rozwoju na wszystkich dostępnych płaszczyznach.  Na podstawie przeprowadzanych badań psychologiczno-pedagogicznych, po analizie dostępnych dokumentów i rozmowie z rodzicami oraz w oparciu o potrzeby i możliwości dziecka, specjalnie powołana komisja tworzy wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka i na jej podstawie opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W programie tym wyznaczane są cele, metody i formy pracy z dzieckiem, jak również działania wspierające rodziców bądź opiekunów. W zależności od czynionych postępów podopiecznego program terapeutyczny ulega modyfikacji i na bieżąco dostosowywany jest do realnych możliwości dziecka.